صورتجلسه های شورای راهبری سال 1398

ردیفتاریخ جلسهدستور جلسهلینک
198/03/22بررسی برنامه هفتم اصلاح نظام اداری(صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری)مشاهده
298/04/26بررسی برنامه های اصلاح نظام اداری و تشکیل کمیته های تخصصی مرتبط با هریک از برنامه ها مشاهده
398/05/16تشریح سامانه خدمات دولت/بررسی مقایسه ای اجرای نظام مدیریت عملکرد در دوره زمستان 97 و بهار 98/بررسی شاخص های تخصصی توسعه فرهنگ سازمانی مشاهده
498/06/13برنامه ریزی تشکیل و برگزاری کمیته های شورای راهبری توسعه مدیریت مشاهده
598/06/31برنامه نهم و پنجم اصلاح نظام اداری کشور”مدیریت بهره وری نظام اداری و اجرایی کشور” و ” بهبود در نظام ها و فناوری های مدیریتی” مشاهده
698/02/25برنامه ریزی برگزاری جلسات شورای راهبری توسعه سازمان مشاهده
798/03/05بررسی و تبادل نظر درخصوص میز خدمت مشاهده
898/03/12ارائه گزارش درخصوص برنامه دوم اصلاح نظام اداری سال 97-99 “توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری” و بررسی آن مشاهده
998/07/20برنامه ریزی تشکیل و برگزاری کمیته های شورای راهبری توسعه مدیریت مشاهده
1098/08/22برنامه هفتم اصلاح نظام اداری کشور ” صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری”/برنامه هشتم اصلاح نظام اداری کشور ” ارتقای پاسخگویی، شفافیت و مقابله با فساد اداری” مشاهده
1198/08/11 برنامه ریزی تشکیل و برگزاری کمیته های شورای راهبری توسعه مدیریت مشاهده
1298/09/16بررسی برنامه اول و چهارم اصلاح نظام اداری کشور مشاهده
1398/10/21بررسی اقدامات کمیته های شورای راهبری سازمان اسناد و کتابخانه ملی مشاهده
1498/10/30ارائه گزارش در حوزه نظارت و ارزیابی، مدیریت عملکرد و شاخص های فرهنگ سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی (برنامه ششم و دهم اصلاح نظام اداری) مشاهده
1598/11/05برنامه هفتم: صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری/برنامه هشتم: ارتقای پاسخگویی، شفایت و مقابله با فساد نظام اداری مشاهده
1698/02/18برنامه ریزی در زمینه اصلاح نظام اداری و تحول اداری مشاهده
1798/03/01بررسی و تبادل نظر درخصوص توسعه دولت الکترونیک و هوشنمد سازی اداری/میز خدمت حضوری و الکترونیکی مشاهده
1898/12/03برنامه چهارم اصلاح نظام اداری: مدیریت سرمایه انسانی مشاهده