صورتجلسه های شورای راهبری سال 1399

ردیفتاریخ جلسهدستور جلسهلینک
199/10/14بررسی اقدامات انجام شده درخصوص شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 مشاهده
299/08/11بررسی مستندات شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 مشاهده
399/08/21ارائه گزارش میزان رشد سازمان در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال 1398 جشنواره شهید رجایی مشاهده
499/07/06شروع فعالیت کمیته های شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان مشاهده
599/09/02بررسی محورهای شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد در سال 1399 مشاهده
699/11/06بررسی وضعیت افدامات انجام شده درخصوص شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 مشاهده
799/02/17بررسی بخشنامه های شهید رجایی و حقوق شهروندی مشاهده
899/02/30برنامه جامع اصلاح نظام اداری، برنامه دوم: توسعه دولت الکترونیک و هوشنمد سازی اداری مشاهده
999/03/26برنامه چهارم اصلاح نظام اداری “مدیریت سرمایه انسانی” مشاهده
1099/04/03بررسی نهایی گزارش عملکرد سازمان جهت ارائه به سازمان اداری و استخدامی کشور مشاهده
1199/02/13 برنامه چهارم اصلاح نظام اداری: مدیریت سرمایه انسانی مشاهده
1299/12/10بررسی شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1399 مشاهده