مناقصات و مزایدات 1400

ردیفعنوان برگزاری مناقصه/مزایده نوع معاملهملاحظات
1فروش اوراق امحاییترك تشریفات مزایدهبزرگپس از 3 دوره برگزاري
2راه اندازي سامانه حمدترك تشریفات مناقصهبزرگپس از 2 دوره برگزاري
3فروش اوراق امحایی منطقه یک کشوريمزایدهبزرگپس از 2 دوره برگزاري
4فروش اوراق امحایی منطقه دو کشوريمزایدهبزرگپس از 2 دوره برگزاری بی نتیجه
5اجاره طبقه دوم ساختمان به آفرینمزایدهبزرگ
6اجاره فروشگاه مواد غذاییمزایدهمتوسط
7انتخاب مشاور بایگانی راکد پردیسمناقصهبزرگ
8پشتیبانی مرکز داده هامناقصهبزرگ
9نگهداري از تاسیساتمناقصهبزرگ
10حمل و نقل اداريمناقصهبزرگ
11خدمات عمومیمناقصهبزرگ
12 خرید تجهیزات SANمناقصهبزرگپس از 2 دوره برگزاري
13خرید تجهیزات آرشیو ملی هنرمناقصهبزرگ
14خرید قفسه مخزن خطی و نشریاتمناقصهبزرگ
15خرید قفسه مخزن شماره 15مناقصهبزرگ٢دوره برگزاري
16طراحی و ساخت مرکز داده هامناقصهبزرگ
17Help deskمناقصهمتوسط
18سرویس و نگهداري آسانسورهامناقصهمتوسط2 دوره برگزاري