مناقصات و مزایدات 1402

ردیفعنوانبرگزاری مناقصه/مزایده نوع معاملهملاحظات
1فروش اوراق امحاییترك تشریفات مزایدهبزرگ
2فروش اوراق امحاییمزایدهپس از 3 دوره برگزاري
3نگهداري از تاسیساتترك تشریفات مناقصهکوچک
4نگهداري از تاسیساتمناقصهبزرگپس از 3 دوره برگزاري
5خرید تجهیزات نظارت تصویريمناقصهبزرگ
6خرید 100 دستگاه رایانه اداريمناقصهبزرگ
7خرید 100 دستگاه رایانه همه کارهمناقصهبزرگپس از یک دوره برگزاري بی نتیجه
8خریید و نصب قفسه هاي مخازنمناقصهبزرگپس از یک دوره برگزاري بی نتیجه
9بهره برداري از آشپزخانهمزایدهبزرگپس از 2 دوره برگزاري
10بهره برداري از گالري گنجینهمزایدهبزرگپس از 3 دوره برگزاري بی نتیجه
11بهره برداري گالري تار و پود فارسمزایدهبزرگ
12بهره برداري از سینما فارسمزایدهبزرگ
13بهره برداري از فروشگاه مواد غذاییمزایدهبزرگپس از یک دوره برگزاري بی نتیجه
14حمل و نقل عمومیمناقصهبزرگپس از 2 دوره برگزاري
15خدمات عمومی و فضاي سبزمناقصهبزرگ
16خرید خدمات حفاظت و نگهبانیمناقصهبزرگ
17خرید 8000 متر موکتترك تشریفات مناقصهبزرگ
18خرید مبلمان اداريترك تشریفات مناقصهبزرگ
19بهره برداري از مهدکودكمزایدهکوچکپس از یک دوره برگزاري بی نتیجه
20خرید پروژکتورمناقصهمتوسط
21نصب دوربینهاي حراستمناقصهمتوسط
22Help deskمناقصهمتوسط