مناقصات سال 1398

ردیفموضوع مناقصهنوع معاملهملاحظات
1خرید پهنای باند اینترنتمتوسط
2خرید نرم افزار OCR متوسط
3نگهداری فضای سبز مدیریت فارس متوسط
4سرویس و نگهداری آسانسورها متوسط
5پشتیبانی رایانه های مدیریت فارس متوسط
6فهرست نویسی نسخ خطی متوسط
7تکمیل مخزن اسناد مدیریت خراسان متوسط
8ترک تشریفات طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت مجموعه های دیجیتال(سامان)بزرگ
9توسعه و پشتیبانی مرکز داده ها بزرگ
10نگهداری از فضای سبز بزرگ
11خرید 4 دستگاه اسکنر بزرگ
12سرویس و نگهداری از تاسیسات بزرگ
13خیر خدمات حمل و نقل عمومی بزرگ
14خرید خدمات عمومی بزرگ
15خرید پاکت گرافت بزرگ
16تجهیز و قفسه بندی مخازن آرشیو ملی بزرگ