مناقصات سال 1399

ردیفموضوع مناقصهنوع معاملهملاحظات
1ایجاد شبکه کتابخانه های کشورمتوسط
2پشتیبانی وب سایت متوسط
3پهنای باند اینترنت متوسط
4خرید سیستم اعلان حریق کرمان متوسط
5خرید سیستم اعلان حریق وگیلان متوسط
6نگهداری از فضای سبز فارس متوسط
7ارزیابی شایستگی مدیران متوسط
8استخراج فراورده های توصیفی متوسط
9پشتیبانی دیتابیس اوراکل متوسط
10نگهداری و سرویس آسانسورها متوسط
11پشتیبانی سیستم رایانه ای فارس متوسط
12پشتیبانی فایروال ها متوسط
13پشتیبانی نرم افزار کتابخانه دیجیتال متوسط
14ارائه خدمات الکترونیکی(میز خدمت) متوسط
15فهرست نویسی نسخ خطی متوسط
16نگهداری و توسعه انبار دیجیتال متوسط
17خرید خدمات حمل و نقل اداری بزرگ
18خرید خدمات عمومی بزرگ
19دیجیتال سازی منابع آرشیوی بزرگ ۲دوره برگزاری
20دیجیتال سازی منابع کتابخانه ای بزرگ
21فهرست نویسی اسناد بزرگ
22طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت دیجیتال(حمد) بزرگ (بی نتیجه) ۲دوره برگزاری
23نگهداری فضای سبز بزرگ
24سرویس و نگهداری تاسیسات بزرگ
25نگهداری و پشتیبانی مرکز دادها بزرگ
26طراحی و پیاده سازی دیتاسنتر بزرگ