سامانه شفافیت سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

شفافیت، سریعترین و کم‌هزینه‌ترین اقدام دستگاهها در جهت ایجاد عدالت و از بین بردن فساد است. چرا که افزایش مشارکت و نظارت مردمی، تسهیل همکاری‌های بین‌سازمانی در دستگاههای اجرایی، افزایش مسئولیت‌پذیری و الزام پاسخگویی مسئولان، پیشگیری و مبارزه با ایجاد فساد و همچنین ارتقاء اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را می‌توان از نتایج ایجاد شفافیت به شمار آورد.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به منظور ایجاد فضایی شفاف و در راستای مسئولیت اجتماعی خود تصمیم گرفته است که اطلاعات مستند خود را در این سامانه در اختیار عموم قرار دهد.